Neptuni head

Neptunihjälpen

Neptuni Orden har till ändamål att lämna understöd till sjömän, deras änkor och barn samt att utöva hjälpverksamhet bland Ordens medlemmar. I övrigt verkar Neptuni Orden till nytta och gagn för sjöfolk i allmänhet och deras anhöriga.samt befrämjar sällskaplig samvaro mellan medlemmarna.

Donationer, gåvor och testamentariska förordnanden samt insamlingar utgör grunden för Ordens hjälpverksamhet. Ett antal stipendier delas också årligen ut till behövande med "sjöanknytning".

Det praktiska handhavandet gentemot enskilda understödstagare ombesörjs av Neptuni Ordens Hjälpkommitté. Verksamheten bedrivs i samarbete med Svenska Kyrkan och andra organisationer.

(För att komma ifråga som understödstagare ska sjömannen
ha fullgjort minst 75 seglationsmånader efter 20 års ålder)

Genom gåvor och donationer har Neptuni Orden kunnat lämna understöd till behövande sjömän som varit verksammma i den svenska sjöfartsnäringen. Behovet av ekonomisk hjälp är fortfarande stort idag trots den ökade allmänna välfärden. Donationer och gåvor är nödvändiga för att göra tillvaron lite lättare för en del av dessa sjömän som "mönstrat av" på grund av sjukdom eller ålder.

Neptuni Orden hedrar varje år alla donatorer och gåvogivare som gjort och gör detta möjligt.

Känner Du för att stödja Neptuni Ordens mål och strävan i Neptunihjälpen, så tag kontakt med Neptuni Ordens kansli för mer information.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub